Sellingerbeetse in de mediaLeeuwarder courant 17-01-1925

't Nieuwe jaar brengt nieuwe zorgen doch ook dikwijls nieuw geluk!

22 Januari a.s. heeft een trekking plaats der N. V. MIJ. WONINGBOUW. HOOFDPRIJZEN: 10,000 GULDEN. 2500.- 2000.- enz. Totaal 20780 premién.

Prijs per lot slechts één gulden

Behoorde U nog niet reeds tot de gelukkige winnaars, welnu, probeer het dan eens met deze briefjes, en misschien is Fortuna U toegedaan.

Briefjes verkrijgbaar bij den hoofdagent Schafraads Adm. Kantoor, weerd 13 , Leeuwarden, en bij:
Zandstra, Oldegalileën, Sig.-Mag., Leeuwarden. G. Bams, hoek Huizumerlaan, Huizum. E. Beitschat, café 'de Posthoorn', Kollum. Sipke de Boer en G. R. de Jong, beiden te Warga. Kl. Bosschen Oldeboorn. K.Falkena Bzn., boekhandel, Bolsward. F. J. de Groot. Dronrijp. H. Huizing, Bonifaciusbuurt, en H. Wouda, Hoogstraat, beiden te Dokkum. T. Houtman. Gr. Kerkstraat 11, en K. Tigchelaar, hoek Gr. Kerkstraat 26, beiden te Harlingen. R. F. v. d. Heide, Wirdum. K. de Jong, Ee. R. Jongsma, Oud Kerkhof 4, Sneek. J. E. Kuipers, Bergum. Joh. Pertien, Sellingerbeetse. P. K. Stapensea, Menaldum. E de Vries nauwstraat 88, en E. J. A. de Vries, beiden te Dokkum. E. Opma, Ternaard. K. Haaijsma, Patrimoniumbouw, Danturnawoude. H Visser, Paesens. G. Idsardi, Ee. E. de Vries, café Nieuwland, Kollum. S. J.Bergsma, barbier, Ternaard. A. Jonkman, Ferwerd.

 


© sellingerbeetse.nl - disclaimer - sitemap
TWEET