Sellingerbeetse in de mediaNieuwsblad van het Noorden 19-02-1931

Vergadering van den raad der gemeente Vlagtwedde

SELLINGEN, 19 Febr. In de laatst gehouden vergadering van den raad der gemeente Vlagtwedde werden tot leden der commissie van Toezicht op het L. O. benoemd: vacature ds. Siega Sellingen, de heer ds. A. de Vries; te Vlagtwedde; vacature-Drenth de heer D. Wiering te Vlagtwedde. Ds. Oosterheerdt te Terapel en de heer Reinders te Terwalslage werden herbenoemd.

Tot lid der Comm. tot Wering van Schoolverzuim te Sellingerbeetse, vacature-Alvering (overleden), wsrd benoemd de heer G. Pertien aldaar.

Herbenoemd werden tot leden der schattingscommissie de heeren W. Boer te Terapel, J. Hommes te Vlagtwedde en B. D. Kuipers, Sellingen en benoemd in de vacature-Buining de heer D. de Groot, lid van den Raad te Terapel.

Het voorstel van B. en W., om het aangekochte perceel grond te Stakenborg ln het grondbedrijf te brengen werd aangenomen.

De verordening op de heffing en invordering van opcenten op de personeele belasting werd herzien en de gemeente-begrooting 1931 daarop opnieuw vastgesteld.

Ingekomen waren adressen inzake 't nemen van werkloosheidsmaatregelen.
Het gevolg was, na de adviezen in dezen van B. en W. een lang debat daarover, tenslotte werden de adviezen van B. en W. aangenomen.

De voorschotten 1931 voor de bijz. scholen werden vastgesteld als volgt: R.-K. Meisjesschool te Terapel f 679,14, dito jongensschool f 740,88, Chr. school te Bourtange f 303,57, dito Welte f 652,68, dito Sellingen f 352,80, dito Vlagtwedde f 478.79, dito Terapel f 1.017,24 en dito Laudermarke f 308,70.

B. en W. werden gemachtigd een conversieleenlng groot f 200.000 aan te gaan met Julius Oppenheim's Bank te Groningen tegen een koers van 99 pct., rente 4½ pct., aflossing f 10.000 per jaar.

Tot overname in onderhoud en beheer van het aan te leggen voetpad van Ter Haar over Laudermarke naar Terapel werd besloten.

Het verzoek om een voorschot ingevolge de landarbeiderswet van H. W. Bergman bij Wollinghuizen, voor een plaatsje met 31,39 are grond en groot f 1.225 werd ingewilligd.

Het concept tot wijziging der gemeentebegrooting 1930 werd goedgekeurd.

 


© sellingerbeetse.nl - disclaimer - sitemap
TWEET