Sellingerbeetse in de mediaNieuwsblad van het Noorden, 06 mei 1969

Heidemij en stedebouwkundige:

'Vestiging militairen bij Ter Apel zeer wenselijk'

(Van een onzer verslaggevers)

"Onder voorwaarde van een geïntegreerde vestiging en een positieve oplossing van de agrarische problemen kan de vestiging van een grote milltaire eenheid omvattende huisvesting werkplaatsen en oefenterrein bij Ter Apel als planologiscb goed aanvaardbaar en als economisch zeer wenselijk worden beschouwd". Zo luidt de slotconclusie van het rapport Divisieproject Ter Apel.

Dit rapport behelst een voorlopige studie die de Koninklijke Nederlandsche Heide Maatschappij en de stedebouwkundige van de gemeente Vlagtwedde ir. J.J. Sterenberg in opdracht van het gemeentebestuur maakten over de mogelijke legering van militairen bij Ter Apel.

De samenstellers dringen aan op spoedige beleidsuitspraken omdat zij een langdurige periode van onzekerheid zeer schadelijk achten voor de regio en de betrokkenen.

In hun toelichting op dit aan de raadsleden toegezonden rapport zeggen B en W van Vlagtwedde met nadruk dat het door kamerlid H. Kikkert gelanceerde 'multipurpose-plan' in zijn geheel moet worden uitgevoerd. "De aanleg van alleen een oefenterrein zien wij als een bedreiging als een ramp voor de streek en mitsdien voor de gemeente Vlagtwedde."

Divisie

Volgens het rapport ligt ten Noorden van Ter Apel een terrein van ongeveer 3700 hectare dat planologisch bodemkundig en landschappelijk geschikt is voor een militaire vestiging. De vestiging omvat huisvesting werkplaatsen en een oefenterrein voor een eenheid ter grootte van een divisie.

Andere voorlopige conclusies

Vestiging van een militair object hoeft volgens samenstellers de zeer waardevolle landschappelijke elementen zoals de boscomplexen in Ter Apel, het stroomdallandschap van de Ruiten A tussen Vlagtwedde en Sellingen en de natuurmonumenten Lieftincksbroek en Smeerling niet aan te tasten. Zij kunnen volledig in stand blijven.

Ten aanzien van de compensatieregeling (er zal bij uitvoering van dit project de bestaanspijler aan de buurtschappen Sellingerbeetse en Jipsingboertange worden ontnomen) wordt voorgesteld een college van vertrouwensmannen uit de belanghebbenden en agrarische organisaties te bevorderen.

 


© sellingerbeetse.nl - disclaimer - sitemap
TWEET